Vilkår

Informasjonen som finnes på dette nettstedet, samt på nettsteder tilknyttet Intrum og dets datterselskaper, er kun ment som informasjon om Intrum, dets datterselskaper og samarbeidspartnere og tjenestene de tilbyr. Den utgjør ikke et tilbud om å selge verdipapirer og må ikke benyttes i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Informasjonen på denne nettsiden leveres "som den er," uten noen garantier eller betingelser, verken uttrykt eller underforstått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier eller betingelser knyttet til salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse. Alle slike underforståtte vilkår og garantier utelukkes herved.

Ved å få tilgang til denne nettsiden, samtykker du til at Intrum ikke vil bli holdt ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte eller følgeskader som måtte oppstå som følge av bruken av informasjonen og materialet som finnes på denne nettsiden, eller på noen annen nettside som denne er lenket til. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, avbrudd i forretning, tap av programmer eller annen skade, selv om vi er eksplisitt informert om muligheten for slike skader.

Andre nettsider som kan være oppført eller lenket til på denne nettsiden, er utenfor Intrums kontroll. Som et resultat kan ikke Intrum gi noen forsikring om innholdet på disse nettsidene, og det faktum at Intrum har inkludert dem, skal ikke tolkes som en anbefaling fra Intrum om noen av disse nettstedene. Intrum gir koblinger til dem som en tjeneste til deg.

Det gis tillatelse til å laste ned og skrive ut materiale fra denne nettsiden med den hensikt å vise, lese og oppbevaring til referanse. All annen kopiering, distribusjon eller endring av materiale på dette nettstedet, enten i elektronisk eller trykt form, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Intrum, er strengt forbudt.

Bruken av programvare som finnes på Internett innebærer iboende risikoer, og Intrum advarer deg om å sørge for at du fullt ut forstår disse risikoene før du laster ned programvare fra Internett.

De ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder kun i den grad loven tillater det.

Copyright © 2001-2024 Intrum AB. Alle rettigheter forbeholdt. Opphavsretten til materialet på denne nettsiden tilhører Intrum AB, dets datterselskaper eller deres lisensgivere.

Visse uttalelser i utgitte pressemeldinger er fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er uttalelser som ikke er basert på historiske fakta. Ord som "forventer," "forutsier," "tror," "planlegger," "veileder" og lignende uttrykk er ment å identifisere fremtidsrettede uttalelser. Alle slike fremtidsrettede uttalelser er basert på Intrums rimelige forventninger på det tidspunkt de uttales. Likevel er fremtidsrettede uttalelser ikke garantier for fremtidig ytelse, da de involverer risiko, usikkerhet og forutsetninger som kan vise seg å være feil. Dette kan føre til at Intrums faktiske resultater og erfaringer avviker vesentlig fra de forventede resultatene eller andre forventninger uttrykt i slike fremtidsrettede uttalelser.

Risiko, usikkerheter og faktorer som kan påvirke Intrums ytelse inkluderer: muligheten for at økonomiske eller andre forhold kan føre til en nedgang i etterspørselen etter Intrums produkter og tjenester globalt; Intrums evne til å implementere vekstplanen vellykket, inkludert oppnåelse av den finansielle fleksibiliteten som kreves av Intrum; endringer i CMS-bransjen og markedene, inkludert endringer i klientenes preferanser for tjenester og produkter; konkurransepress som kan resultere i prisreduksjoner og/eller tap av markedsandeler; risiko knyttet til utenlandske investeringer og operasjoner, inkludert utenlandske økonomiske forhold, valutakursendringer, regulatoriske forhold og kulturelle faktorer; Intrums evne til å vellykket integrere nåværende og fremtidige oppkjøp, allianser og investeringer; Intrums kapasitet til å beskytte sin proprietære informasjon og teknologi; mulig tap av viktige forretningsressurser, inkludert datasenterkapasitet og avbrudd i telekommunikasjonsforbindelser eller strømforsyning; endringer i det regelverksmessige, regnskapsmessige, regulatoriske og kommersielle miljøet som kan påvirke Intrums evne til å samle, behandle, aggregere og bruke data; Intrums mulighet til å tiltrekke og beholde nøkkelmedarbeidere; og de konkurransemessige konsekvensene overgangen til euro kan ha for Intrums prising og markedsføringsstrategier.

Intrum har ingen forpliktelser til å oppdatere fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile kommende hendelser eller forhold.

Personlig identifiserbar informasjon blir ikke samlet inn uten din kunnskap og tilstrekkelig juridisk grunnlag, og den vil ikke bli solgt eller leid ut. For å kunne tilby spesifikke produkter, tjenester eller informasjon, eller for å behandle transaksjoner, kan vi be om personlig identifiserbar informasjon som for eksempel navn, tittel, leveringsadresse, faktureringsadresse, e-postadresse, telefonnummer og/eller faksnr. Personlig identifiserbar informasjon samles kun inn når det er nødvendig for å tilby et produkt, en tjeneste eller informasjon, for å behandle en transaksjon, eller hvis du selv gir denne informasjonen til oss for andre formål, som for eksempel i forbindelse med jobbsøknader. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernpolicy.