Personvernerklæring for privatpersoner

Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har.

Intrum respekterer personvernet til alle vi kommer i kontakt med; uavhengig av om vi behandler personopplysningene på egnene vegne eller på vegne av andre. Det viktig for oss at alle forstår hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi gjør det, og hvilke rettigheter du har.

Vi anbefaler derfor at du leser denne personvernerklæringen som vil gi deg nærmere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger av Intrum.  

Denne personvernerklæringen dekker håndteringen av personopplysninger for alle selskaper i det norske Intrum-konsernet (det betyr behandling i Intrum AS, org.nr 835 302 202, Intrum Obligations AS, org.nr 945 153 547 og Intrum Capital org.nr 958422830). 

Intrum er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som finner sted i vår inkassovirksomhet. 

Hvorfor har vi tilgang til – og behandler dine personopplysninger?

Intrum samler inn og behandler personopplysninger om deg når vi innfordrer forfalte pengekrav på vegne av våre oppdragsgivere, i tilfeller hvor vi har kjøpt kravet og nå ønsker å kreve det inn, eller hvor vi er bedt om å administrere et lån, utstede faktura eller liknende tjenester som vi tilbyr. For å kunne levere disse tjenester til våre kunder vil vi motta og behandle personopplysninger.

Intrum behandler personopplysninger med hjemmel i Inkassoloven av 13.mai 1988, samt etter avtale med vår oppdragsgiver. Formålet med behandlingen av er å sikre en god innfordringsprosess av utestående fordringer i samsvar med gjeldende regelverk, jfr. art. 6 (1) bokstav c.   
Innfordring av utestående pengekrav er også en oppgave i allmennhetens interesse, og det er viktig at innkrevingen rettes mot riktig skyldner. Intrums samfunnsoppdrag er både knyttet opp mot kredittmarkedets funksjon ved å bidra til å sikre oppgjør, samt ivaretakelse av skyldners rettigheter og friheter i innfordringsprosessen. Behandlingen av personopplysninger i inkassovirksomhet inngår derfor som en viktig oppgave i allmenhetens interesse, jfr. art. 6 (1) bokstav e. 
Vi behøver ikke ditt samtykke for å drive inn et utestående krav.

Vi ber heller ikke om ditt samtykke i forbindelse med kjøp av et krav. Når vi kjøper et krav fra din opprinnelige avtalepart, mottar vi vanligvis kun anonymiserte data i forbindelse med kjøpsprosessen og bruker dette statiskeste materiale og økonomiske informasjon for å estimere porteføljens verdi. Når kravet er kjøpt er Intrum din nye avtalepart. Når vi i ettertid ønsker å kreve inn gjelden, gjør vi dette for å oppfylle avtalen.  

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?

Ved registrering av inkassooppdrag får Intrum overført nødvendig og grunnleggende informasjon fra kreditor. For å kunne kommunisere med deg og for å sikre en trygg og sikker identifikasjon må vi behandle opplysninger om ditt navn, fødselsdato eller fødselsnummer, og kontaktinformasjon som adresse, telefonnummer og e-postadresse.  
Kilder for slik informasjon vil være våre kunder, deg selv eller våre data leverandører som er offentlig tilgjengelige registre.  
 
For å løpende kunne vurdere din betalingsevne, foreta risikovurderinger og risikoanalyser og inngå betalingsavtaler behandler vi også finansiell informasjon (som gjeld, inntekt, eiendeler, kreditt, lån, betalingshistorikk og kredittvurderinger).  
For å administrere mottatte innbetalinger vil vi kunne behandle opplysninger om kontonummer som betalingen kommer fra.  
Kilde for slik informasjon vil være våre kunder, deg selv eller våre data leverandører som er offentlig tilgjengelige registre.  
 
Intrum behandler også personopplysninger som mottas direkte fra deg. Det kan blant annet være informasjon om livssituasjon, yrkesstatus og sivilstatus, samt i noen tilfeller særlige kategorier av personopplysninger som helseopplysninger eller at du soner en straffedom. Dette er opplysninger som kan hjelpe oss for å bedre forstå din spesifikke situasjon og for å kunne gjøre en informert vurdering av hvordan du best kan håndtere din sak.  
 
Vi har en forpliktelse til å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige når vi er gjenstand for revisjon av offentlige myndigheter, og for å forhindre eller avdekke svindel, hvitvasking eller andre kriminelle aktiviteter.  
 
Vi vil behandle dine personopplysninger for å forbedre, analysere, evaluere og utvikle våre tjenester innen inkasso. For eksempel for å sikre overholdelse av god inkassoskikk, inngå passende betalingsplaner og unngå unødvendige påminnelser. Vi vil bare behandle personopplysninger for dette formålet hvis det er nødvendig og ikke kan oppnås med mindre påtrengende midler. Dette betyr at vi alltid vil anonymisere eller aggregere personopplysningene på forhånd hvis mulig. Hvis det ikke er mulig, vil vi sørge for at vi beskytter og sikrer dataene dine ved å pseudonymisere dem med krypteringsteknikker eller andre passende sikkerhetstiltak. Vi utfører disse behandlingsaktivitetene basert på vår legitime interesse som virksomhet og bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet. 
 
Intrum vil kun behandle personopplysninger som er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de behandles og som er samlet inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål. Personopplysningene blir ikke videre behandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene. 

Behandler Intrum sensitive opplysninger om meg?

Med mindre det er avtalt med deg, eller det er nødvendig for sikre, utøve eller forsvare oss mot et juridisk krav, kommer vi ikke til å behandle særlige kategorier av personopplysninger (alminnelig kjent som sensitive personopplysninger om innbefatter informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion eller livssyn, fagforeningsmedlemskap eller seksuell orientering).  
Det kan være i din interesse i å opplyse om helseforhold, funksjonsnedsettelse og/eller personlig informasjon om ditt privatliv som kan påvirke din evne til å håndtere din gjeld.  
Slik informasjon gjør at vi kan ta rimelige hensyn for å imøtekomme din situasjon. Dette kan blant annet omfatte betalingspause, gi mulighet for økonomisk rådgivning eller justere din nedbetalingsplan.  
 
Intrum har tilgangsstyring og sikring av sensitive personopplysninger. 

Må jeg dele mine personopplysninger med Intrum?

De fleste personopplysninger som vi behandler kommer fra andre kilder enn deg selv. Dine personopplysninger kommer primært fra kreditor, kredittopplysningsbyråer, myndigheter og andre offentlige registre.  
Det kan være at du selv ønsker å dele ytterligere personopplysninger med oss. Slike opplysninger vi kunne hjelpe oss med å håndtere din sak best mulig.  

Deler Intrum mine personopplysninger med andre?

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre dette er påkrevd i lov eller forskrift, at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med kreditor i henhold til inkassolovens kapitel 5, eller nødvendig i forbindelse med utenrettslig og/eller rettslig innfordring. Vi kan dele dine personopplysninger til parter som bistår oss i innfordringsprosessen, for eksempel:

 • Vår kunde (din kreditor)
 • Kredittopplysningsbyråer
 • Domstoler, Forliksrådet, Namsapparatet, politimyndighetene og medhjelpere
 • Til de myndigheter som fører tilsyn med oss
 • Forsikringsselskap
 • Til utenlandske representanter i forbindelse med internasjonale inkassotjenester
 • Juridiske representanter 
 • Fullmektig og verge
 • Arbeidsgiver i forbindelse med lønnstrekk
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Skattemyndigheten
 • Statens Kartverk
 • Gjeldsregisteret
 • Inkassoregisteret etter fullmakt
 • Bank- og Finanskunder i forbindelse med deres etterlevelse av Hvitvaskingsloven av 23.1.2018.

Vi deler også dine personopplysninger med våre eksterne tjenesteleverandører som tilrettelegger for eller leverer deler av våre tjenester. Disse inkluderer for eksempel revisjons-, utskrifts- og posttjenester, IT, telefon- og SMStjenester, samt tjenester som tilbyr kundeopplevelsesmåling, juridiske tjenester og interne tjenesteleverandører i Intrum-konsernet. Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. 
Ved gjennomføring av betalingsoppdrag vil personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget bli utlevet til mottakers bank, og dennes medhjelper hvis det er nødvendig.  
Våre ansatte vil ha tilgang til dine personopplysninger. Slike tilganger blir gitt i de tilfeller det er nødvendig for å oppnå formålene beskrevet ovenfor. Alle våre ansatte har lovpålagt taushetsplikt om alt vedørende dine saker. All kommunikasjon du har med Intrum er underlagt denne taushetsplikten.  

Vil mine personopplysninger bli overført andre land?

Ettersom vi er en del av Intrum Group, kan det hende vi overfører personopplysningene dine til et annet land. Dersom dette er tilfellet, vil vi sørge for at egnede sikkerhetstiltak treffes i henhold til personvernforordningen. Vanligvis overføres ikke personopplysningene dine utenfor EØS-området, men ved internasjonal inkasso kan personopplysningene dine overføres til en av våre representanter som jobber i det aktuelle landet. Vi bruker også tredjepartsleverandører til lagring av data som kan være lokalisert utenfor EØS området – herunder- men ikke begrenset til USA.  
Vi overfører aldri dine personopplysninger utenfor EU/EØS uten å først kontrollere beskyttelsesnivået for dine personopplysninger. 
Derfor vil vi sørge for at enhver mottaker har underskrevet EUs standardavtalevilkår, eller at det aktuelle landet garanterer tilstrekkelig sikkerhetsforanstaltninger i henhold til deres personvernlovgivning.  
Vi kan være forpliktet til å utlevere persondata utenfor disse rammene for å bidra til å hindre bedrageri, eller hvis dette er påkrevet etter lovgivningen. 

Hvor lenge lagrer Intrum mine personopplysninger?

Personopplysninger blir behandlet så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen og så lenge vi har legitim interesse i å beholde denne informasjonen.  
Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen eller for sikring av dokumentasjon relatert til god inkassoskikk, samt for å forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.  
Intrum tar også backup av data for drifts og informasjonssikkerhetshensyn. Persondata kan derfor ligge i slike backup filer en tid etter sletting i ordinære driftssystemer. 

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

Som en del av vår inkassovirksomhet benytter vi oss av scoring for å velge den mest korrekte inndrivelsesmetode i den enkelte sak.  Dette er nødvendig for å kunne optimere våre tjenester og for å kunne behandle din sak både effektivt og til rett tid, og i samsvar med god inkassoskikk.  
Scoren blir tildelt automatisk og angir hvordan din sak best skal behandles og hvilke inndrivelsessteg vi skal benytte. Scoren avgjør for eksempel hvor stor sannsynlighet det er for at du betaler din gjeld, eller om vi skal videresende saken til rettslig inndrivelse  
Etter vår oppfatning medfører ikke den automatiserte beslutningstakingen ytterligere rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter. Prosessen nevnt ovenfor vil ikke påvirker dine rettigheter eller forpliktelser, og et eventuelt rettsskritt vil alltid godkjennes og signeres av en fysisk person.  
Du vil på generelt grunnlag ikke motta noen informasjon om din individuelle score som er tildelt din sak, men dersom du mener vi har behandlet saken feil grunnet din score så kan du anmode oss om å på nytt overveie avgjørelsen ved en individuell behandling av saken.  

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er dine personopplysninger vi behandler, og vi vil at du skal føle deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du fortsatt mange rettigheter når vi behandler slik informasjon. 

Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, for eksempel: 

 • Hvorfor vi behandler dine personopplysninger 
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler 
 • Hvem vi deler dine personopplysninger med 
 • Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger og kriterier vi bruker til å bestemme perioden 
 • Hvilke rettigheter du har 
 • Hvor vi mottok din personlige informasjon fra (hvis ikke vi har mottatt slik informasjon fra deg)
 • Om behandlingen inkluderer automatisert beslutningstaking (profilering)
 • Om dine personopplysninger er overlevert til et land utenfor EØS, og hvordan vi sikrer beskyttelse av dine personopplysninger. 

All informasjon ovenfor skal være søkbar i denne personvernerklæringen. 

Du kan også be om en gratis kopi av den personlige informasjonen vi behandler om deg.

For ekstra kopier vil et administrativt gebyr kunne bli belastet.  

Rett til korrigering  

Det er viktig at vi har riktig informasjon og vi oppfordrer deg derfor til å varsle oss om noen av dine personopplysninger er feil, for eksempel navneendring eller flytting. Du har også rett til å supplere personlig informasjon som mangler og som er relevant for håndtering av saken.

Rett til sletting 

Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette informasjonen.

Rett til begrensning av behandling  

Du har krav på at behandlingen av dine personopplysninger skal være begrenset dersom:

 • Du bestrider riktigheten av dine personopplysninger 
 • Behandlingen er ulovlig 
 • Behandling av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålet 
 • Du har innsigelser mot behandlingen 

Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er fremsatt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle personopplysningene dine kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer etter juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller i offentlighetens interesse. 

Innsigelsesrett 

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger eller mener du har blitt utsatt for en uberettiget automatisk avgjørelse, kan du rette innvendinger mot behandlingen. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan vise overbevisende og legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan imidlertid alltid behandle dine personopplysninger dersom det kreves for å avgjøre, utøve eller forsvare juridiske krav. 

Rett til dataportabilitet  

Du har rett til å motta dine personopplysninger, som du har sendt til oss basert på samtykke, i et strukturert og maskinlesbart format.

Tilbakekalling av samtykke  

Bortsett fra for markedsføring og i rekruttering, legger vi som hovedregel ikke samtykke til grunn for vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du derimot har gått med på visse aktiviteter i behandlingen basert på samtykke, har du selvsagt også rett til å tilbakekalle samtykket når som helst. Vi vil da avslutte behandlingen og slette personopplysningene som er gitt i henhold til samtykket.

Vi vil også varsle andre vi har delt personopplysningene med om at du har trukket tilbake samtykke.  

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av personopplysningene mine? 

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernombud. 
 
Personvernombud: personvern@intrum.com 

Rett til å sende klager til Datatilsynet 

Hvis du har klager angående behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre på deres hjemmesider her. 

Retningslinjer for informasjonskapsler

I likhet med de fleste andre interaktive nettsteder bruker vi informasjonskapsler for å tilby deg bedre tjenester, forstå hvem du er og hvordan vi kan hjelpe deg på best måte. Informasjonskapslene brukes til å overvåke trafikken og optimalisere innholdet.

Besøkende på Intrums kontor

Inn- og utsjekkontroll 

Hvis du besøker et av Intrums kontorer, og skal lenger inn i lokalene enn resepsjonen, må du gå gjennom en inn- og utsjekkkontroll av sikkerhetsmessige årsaker. Intrum AS  (org. nr. 835 302 202) er behandlingsansvarlig for disse opplysningene og behandler dem med hjemmel i art. 6 (1) bokstav f og berettighet interesse.  
Intrums har således vurdert at vår interesse i å opprettholde orden og sikkerhet veier tyngre enn dine interesser i ikke å være logget inn i vårt system. Av sikkerhetsmessige årsaker lagres dataene i 30 dager. 

Videoovervåking

Hvis du besøker et av Intrums kontorer, kan du bli registrert av våre overvåkningskameraer ved inngangene av sikkerhetsmessige årsaker. Intrum AS (org. nr. 835 302 202) er behandlingsansvarlige for disse dataene og behandler dem behandler dem med hjemmel i art. 6 (1) bokstav f og berettighet interesse.  
 
Intrum overvåker inngangene til sine kontorer for å sikre alminnelig orden, beskytte sine ansatte og for å kunne sikre bevis ved uønskede hendelser. Intrum har således vurdert at vår interesse som beskrevet ovenfor veier tyngre enn dine interesser i ikke å bli fanget på film av våre overvåkningskameraer. 
Ved disse inngangene er det alltid et stort og tydelig kameraovervåkingsskilt som gir den viktigste informasjonen om kameraovervåkingen før du går inn i området som overvåkes. Kameraene er rettet slik at de ikke filmer publikum og bare filmer innsiden av inngangene våre. 
Vi lagrer videoopptakene i 7 dager før de slettes automatisk. Først når videoopptakene er nødvendige som bevis, vil det bli lagret i lengre tid. Videoopptaket lagres deretter til det ikke lenger er nødvendig som bevis. 
Intrum trenger ikke å søke tillatelse fra Datatilsynet for denne kameraovervåkingen da den er basert på en interesseavveining. 

Hvilke rettigheter har jeg? 

Det er viktig at du forstår hva slags personopplysninger vi behandler, og at vi vil at du skal føle deg trygg. Selv om vi ikke trenger din tillatelse til å behandle dine personopplysninger, har du mange rettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger. 
 
Men ikke alle rettigheter gjelder for alle våre behandlinger. For å gjøre det enklere for deg å vite hvilke rettigheter som gjelder for deg, er det i denne spesielle situasjonen utarbeidet en liste nedenfor.  
Hvis du ikke er enig i Intrums vurderinger, kan du likevel sende inn en forespørsel med begrunnelse til oss, som Intrum vil vurdere konkret.

MERK: Bare fordi rettighetene er oppført nedenfor, betyr det ikke at de er ubetingede. I noen tilfeller kan du bli bedt om å begrunne forespørselen din. 

 1. Rett til informasjon 
 2. Rett til korrigering
 3. Rett til sletting
 4. Rett til begrensning av behandling
 5. Rett til å protestere 

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider her.

For å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn en forespørsel via Intrums spesialskjema her. 

Personopplysninger i videoformat skaper unike situasjoner når det gjelder dine rettigheter. Vi har derfor avklart dine rettigheter når det gjelder kameraovervåking nedenfor. 

Rett til informasjon (kameraovervåking) 

Du har rett til å vite om du har blitt tatt opp av vårt sikkerhetskamera. Du må imidlertid gi oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan identifisere deg, for eksempel dato, omtrentlig tidspunkt for besøket, hvordan du ser ut osv. I noen spesielle tilfeller kan du også få en kopi av videoopptaket. Dette kan imidlertid redigeres for å beskytte andre menneskers rettigheter. 

Rett til innsigelse og sletting (kameraovervåking) 

Du har alltid rett til å protestere mot vår interesse for kameraovervåking. Hvis du kan fremsette grunner til at Intrum bør avbryte eller slette et videoopptak av deg som oppveier Intrums grunner til å bevare det, vil Intrum avbryte eller slette videoopptaket. 

Jeg vil klage på Intrums bruk av mine personopplysninger 

Sjekk om du først kan bruke noen av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, f.eks. som rett til retting eller sletting. 
Hvis du fortsatt er misfornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger og rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud og vi vil undersøke klagen din. 
Personvernombud: personvern@intrum.com    
Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt eller mener at vi behandler personopplysningene dine urettferdig eller ulovlig, kan du klage til Datatilsynet her.

Jeg har fått en kundetilfredshetsundersøkelse

Hvem er ansvarlig for behandlingen av mine personopplysninger? 

Intrum AS (org. nr. 835 302 202) er behandlingsansvarlig når vi sender ut spørreskjemaet og ved behandling av dine svar. 

Hvorfor behandler Intrum mine personopplysninger? 

Intrum behandler dine personopplysninger for å: 

 • Administrere undersøkelsene, f.eks. bekrefte identiteten din og sende påminnelser.
 • Sende evaluering via SMS.
 • Få din mening og tilbakemelding (tilfredshet) på en bestemt tjeneste.
 • Følge opp din tilbakemelding for å forbedre vår service til deg (hvis du ga oss tillatelse til å kontakte deg) 

Har Intrum rett til å behandle mine personopplysninger? 

Intrum har foretatt en interesseavveining (vårt rettslig grunnlag) der vi har kommet til at vår interesse i å kunne forbedre våre tjenester tillater oss å behandle dine personopplysninger for ovennevnte formål, blant annet fordi du velger hvilke opplysninger du vil dele, fordi opplysningene skal være fokusert på Intrums håndtering av saken din og til slutt fordi du får valg om du vil bli kontaktet av Intrum. Du har rett til å protestere mot denne avveiningen. 

Må jeg gi Intrum mine personopplysninger? 

Intrum har i første omgang mottatt informasjon om deg for å utføre en av våre oppgaver, for eksempel inkasso. Vi mottar hovedsakelig disse fra andre parter enn deg (vennligst les de andre delene av vår personvernpolicy for mer informasjon). Men når du har fått spørreskjemaet tilsendt, er det helt frivillig for deg å velge om du vil svare på det eller ikke. 

Hvilke personopplysninger behandler Intrum om meg? 

Intrum samler inn og/eller behandler følgende opplysninger om deg: 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Nasjonale innstillinger
 • Dine svar fra spørreskjemaet
 • Datoen og klokkeslettet du svarte på skjemaet.

Intrum kan også behandle følgende opplysninger om deg som vi allerede har om deg fra andre behandlinger: 

 • Informasjon om dine nylige interaksjoner med Intrum, for eksempel kommunikasjonskanaler som ble brukt og årsaken til samhandlingen. 

Behandler Intrum noen sensitive opplysninger om meg? 

Nei, Intrum behandler ikke sensitive opplysninger om deg så lenge du ikke selv har oppgitt sensitive opplysninger. 

Vil Intrum dele mine personopplysninger med andre? 

Intrum deler ikke din oppgitte informasjon videre med mindre det er tilfelle at denne informasjonen er nødvendig for å overholde lover eller svare på juridiske forespørsler. Intrum bruker også underleverandører til å samle inn dataene via spørreskjemaet og for å levere våre IT-miljøer. 

Vil mine personopplysninger bli overført til et land utenfor EU/EØS? 

Nei, informasjonen din forblir innenfor EU/EØS. 

Hvor lenge lagrer Intrum mine personopplysninger? 

Vi vil slette eller anonymisere opplysningene som samles inn i spørreskjemaet når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, det vil si når vi har gått gjennom opplysningene, vurdert hva som må gjøres og gitt eventuelle tilbakemeldinger til deg. 

Hvilke rettigheter har jeg? 

Det er viktig at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler, og at vi vil at du skal føle deg trygg.  
Du har også flere rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger. 
Men ikke alle rettigheter gjelder for alle våre behandlinger. For å gjøre det enklere for deg å vite hvilke rettigheter som gjelder for deg, er det i denne spesielle situasjonen utarbeidet en liste nedenfor.  
 
Hvis du ikke er enig i Intrums vurderinger, kan du likevel sende inn en forespørsel med begrunnelse til oss, som Intrum vil vurdere konkret.  

MERK: Bare fordi rettighetene er oppført nedenfor, betyr det ikke at de er ubetingede. I noen tilfeller kan du bli bedt om å begrunne forespørselen din. 

 1. Rett til informasjon 
 2. Rett til korrigering
 3. Rett til sletting
 4. Rett til begrensning av behandling
 5. Rett til å protestere 

Link til Datatilsynets oversikt over rettigheter finner du her. 

For å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn en forespørsel via Intrums spesialskjema her. 

Jeg vil klage på Intrums bruk av mine personopplysninger

Sjekk om du først kan bruke noen av dine rettigheter som beskrevet ovenfor, f.eks. som rett til retting eller sletting. 
Hvis du fortsatt er misfornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger og rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud og vi vil undersøke klagen din. 
Personvernombud: personvern@intrum.com 

Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt eller mener at vi behandler personopplysningene dine urettferdig eller ulovlig, kan du klage til Datatilsynet her.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 03.06.24