Rettferdig kundebehandling

Vi har definert 10 prinsipper for en sunn og etisk inkassopraksis som kan legge grunnlaget for en fremtidig bransjestandard. Prinsippene gjør det mulig å behandle alle kunder på en rettferdig og etisk måte, uavhengig av om det finnes en forbrukerlovgivning eller ikke.

Intrum sine mål er å lede veien mot en sunn økonomi. Det gjør vi ved å hjelpe kundene våre med å få betaling for sine varer og tjenester slik at de kan utvikle seg og vokse.

Våre kunder er omtrent 80 000 mindre, mellomstore og større selskaper,  finansinstitusjoner og offentlige aktører i 24 forskjellige markeder i Europa. Vi støtter deres sluttkunder, både enkeltpersoner og virksomheter, slik at de kan håndtere gjelden sin og få kontroll over sin økonomiske situasjon. Dette vil i sin tur komme samfunnet som helhet til gode.

Etiske og bærekraftige retningslinjer

Som Europas største kredittforvaltningsselskap har vi et stort ansvar for å drive vår virksomhet på en etisk og bærekraftig måte. Vi er daglig i kontakt med over 250 000 personer som står overfor varierende grad av gjeld og forskjellige typer økonomiske situasjoner. Det er viktig for oss å respektere alle og vi prøve å forstå hver enkelt situasjon. Vi motiveres av våre fire kjerneverdier – empati, etikk, engasjement og løsninger – og vi har innført strenge retningslinjer for å sikre at våre ansatte behandler alle i tråd med disse verdiene.

Som en del av denne innsatsen har vi utarbeidet et detaljert sett med retningslinjer – Retningslinjer for rettferdig kundebehandling – som gjelder for hele vår virksomhet.  De er basert på 10 grunnprinsipper for etiske og ansvarlige inkassotjenester. Dette er viktige prinsipper som vi mener bør utgjøre en fast standard for vår bransje.

 

10 prinsipper for sunn og etisk inkassopraksis

  1. Inkassotjenester må gjennomføres i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, forskrifter, lovgivningsmessige retningslinjer, krav og lokal markedsadferd.
  2. Inkassotjenester må gjennomføres med hensyn til personvern og konfidensialitet, ved å sørge for at alle opplysninger fra enkeltpersoner blir respektert og håndtert med ytterste forsiktighet.
  3. Inkassotjenester skal utføres med nødvendig omhu, profesjonalitet og grundighet.
  4. Ansatte i inkassobransjen må behandle kunder, enkeltpersoner og selskaper likt, rettferdig, og med respekt for deres personvern.
  5. Ansatte i inkassobransjen må sørge for at kundens utgifter, gebyrer og renter til enhver tid er i samsvar med loven, innenfor rimelighetens grenser og står i rimelig forhold til det aktuelle kravet.
  6. Ansatte i inkassobransjen må ta nødvendig hensyn til sine kunder og sikre at alle ansatte som er i kontakt med kunder, er opplært til å formidle informasjon på en måte som er tydelig, rettferdig og ikke villedende.
  7. Ansatte i inkassobransjen skal håndtere interessekonflikter på en rettferdig, åpen og etisk måte. Dette er spesielt viktig når det gjelder interessekonflikter mellom saksbehandler og kunde.
  8. Ansatte i inkassobransjen må gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at det gis passende råd, (i land hvor det er tillatt å gi råd), og at det blir tatt skjønnsmessige beslutninger for kundene.
  9. Ansatte i inkassobransjen skal, når de er ansvarlige for kundens midler, sørge for at disse blir gitt tilstrekkelig beskyttelse.
  10. Ansatte i inkassobransjen må ta ekstra forholdsregler overfor sårbare kunder. Sårbarhetsfaktorer kan blant annet være helsetilstand, viktige hendelser i livet eller begrensede kunnskaper om økonomi. Sårbare kunder skal vises spesiell omsorg og behandles av ansatte med relevant opplæring. Hvis det er hensiktsmessig og mulig, skal de videresendes til en egnet myndighet for ytterligere støtte.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon om de 10 prinsippene for sunn og etisk inkassopraksis og rettferdig kundebehandling hos Intrum.

Disse 10 prinsippene er basert på Intrums retningslinjer for rettferdig kundebehandling og utgjør et rammeverk av regler som gjelder for kundebeskyttelse i inkassosaker innenfor vår virksomhet og våre datterselskaper. Mens vi har ventet på EU-tiltak, har vi vært en pådriver for disse prinsippene og de pan-europeiske retningslinjene for rettferdig kundebehandling.

I samsvar med våre verdier spiller prinsippene i dette dokumentet og retningslinjene for rettferdig kundebehandling en viktig rolle i å betrygge våre kunder og deres sluttkunder om at de samarbeider med et selskap hvor rettferdig behandling er en sentral del av bedriftskulturen.

I fravær av spesifikke nasjonale regler eller i land hvor de lokale kravene er mindre strenge, benytter Intrum disse prinsippene i tillegg til våre retningslinjer for rettferdig kundebehandling.