3 risikofaktorer som påvirker kredittrisikoen i din bedrift

Gir bedriften din kreditt til andre bedrifter eller til privatpersoner? Da bør du kjenne til hvordan disse risikofaktorene kan påvirke kredittrisikoen i din bedrift.

Kredittrisiko er risikoen knyttet til å innvilge kreditt til en annen part. For eksempel hvis du selger en vare på kreditt eller låner ut penger. En økning i kredittrisikoen vil kunne påvirke bedriften din på flere måter:  

  • Kredittiden øker. Det vil si at kunden bruker lenger tid på å betale tilbake pengene du har lånt dem på kreditt.
  • Risikoen for at pengene ikke blir innbetalt øker.  

Vil du vite mer om hvordan du kan redusere risikoen i din bedrift? Last ned sjekklisten for god økonomi.

1. Risikovurdering - inkassogjeld blant norske selskaper

Inkassogjelden blant norske selskaper viser misligholdet i norske selskaper og gir en indikasjon på hvor robust økonomi selskapene har. Dette er nyttig informasjon med tanke på risikovurderingen i bedriften din.

2. Transaksjonsvolum i norsk økonomi

Den viktigste driveren bak inkassoveksten på kort sikt er antall transaksjoner i norsk økonomi. Økt etterspørsel fra husholdningene genererer økt etterspørsel mellom bedrifter. Dette vil igjen føre til at antall transaksjoner øker.

Veksten i transaksjoner mellom selskaper flater imidlertid ut. Dette kan gå ut over tilgangen til penger, og dermed likviditeten til enkeltselskaper. Noe som igjen kan føre til at det tar lengre tid å løse inkassosaker og at kredittrisikoen øker.

3. Etterspørsel fra norske husholdninger

Lønnsomheten til norske bedrifter er avhengig av etterspørselen fra norske husholdninger, altså forbrukere. Og etterspørselen fra husholdningene er i stor grad avhengig av deres disponible inntekt. Det vil si inntekten som kan brukes til forbruk utover å dekke faste kostander.

Flere faktorer påvirker den disponible inntekten, blant annet:

  • Lånerenter: Når rentene øker vil den disponible inntekten bli redusert. Noe som igjen kan påvirke både boligpriser og etterspørsel etter andre varer.  
  • Lønn: Reallønnen til norske husholdninger har stagnert. Sett sammen med økte lånerenter vil dette føre til en reduksjon i disponibel inntekt.
  • Gjeldsnivå: Norske husholdninger har et rekordhøyt gjeldsnivå, noe som øker sårbarheten overfor økninger i lånerenten.

Ønsker du å få bedre kontroll på økonomien i bedriften? Og hva du kan gjøre for å unngå problemer med likviditeten?