Overvåkning av bedrifter med Continuous Monitoring

Continuous Monitoring er en overvåkstjeneste som gir kunden tidlige indikatorer på økt kredittrisiko i form av oversendte risikoklasser samt varsel om rettsmøter som handler om konkurs. Det gir kunden mulighet til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere potensielle tap.

Rettsmøtevarsling

Ved hjelp av tekstanalyse henter vi ut rettsmøteinformasjon fra publiseringer på domstolenes egne hjemmesider vedrørende konkursbegjæringer. Hvis et aksjeselskap som overvåkes havner i et rettsmøte angående konkurs vil kunden varsles på daglig basis via e-post og sftp-server. Ett rettsmøte angående konkurs innebærer at noen mener det er grunn til å begjære selskapet insolvent, og er en sterk indikator på vesentlig mislighold og konkursrisiko.

Scoring av kunden sin aktive portefølje

Vi scorer kunden sin portefølje med en scoringmodell som rangerer aksjeselskaper etter sannsynlighet for vesentlig mislighold. Modellen baseres på en kombinasjon av offentlig tilgjengelig regnskaps- og annen selskapsinformasjon, samt betalingsatferdsinformasjon hos Intrum. Basert på sannsynligheten for vesentlig mislighold får selskapene i porteføljen en risikoklasse som sendes månedlig – et godt verktøy å benytte i risikostyring og for å begrense tap. Tjenesten er kun for aksjeselskap.


Onsker du høre mer om Continuous Monitoring?