Inkassosatser og gebyrer

Her finner du informasjon om inkassosatser og gebyrer.

Nøkkelsatser for salærer og gebyrer

1. januar 2021 trådte nye satser for salærer og gebyrer for inkassobransjen i kraft. Fra og med 1. oktober 2020 ble de iverksatt endringer i flere gebyrer og salærer, som følge av en endring i inkassoforskriften. 

Dette er satsene som gjelder fra fra 1.oktober 2020:

 • Inkassosatsen forblir kr 700,- (uendret siden 2017)
 • Rettsgebyret øker til kr 1199,- (Fra 1172,- i 2020)
 • Forsinkelsesrenten øker til 8 % (en nedgang fra 9,50% i 2020)
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) kr 400. 
 • Purregebyr kr 35,- (en halvering fra 70,- tidligere i år)
 • Inkassovarsel kr 35,- (en halvering 70,- tidligere i år)
 • Betalingsoppfordring kr 210,-

Hvordan settes satsene og gebyrene?

Satsene for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring er regulert i Inkassoforskriften § 1-2 og utgjør en nærmere bestemt sats av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen.

Hva betyr dette i praksis for deg og din bedrift?

Først og fremst påvirker endringene maksimalsatsen for purregebyr. Denne er 10 % av inkassosatsen, og du kan nå kreve inntil kr. 35,- for å sende purring eller inkassovarsel. Bedrifter må også regulere forsinkelsesrenten i fakturasystemet sitt dersom man beregner renter av for sene betalinger.

Intrum gjennomfører disse endringene for alle kunder som bruker faktura-tjenestene våre.

Synes du det er slitsomt å følge opp kunder som ikke betaler? Prøv en av inkasso-løsningene våre.

Få på plass gode økonomiske rutiner
NYE SATSER: Husk å oppdatere purregebyret og forsinkelsesrentene bedriften din opererer med.

Hovedstol

Hovedstol er det opprinnelige beløpet i et krav - uten renter og omkostninger. Det opphavelige beløpet som skyldes hos en debitor.

Hovedstol og inkasso – typiske misforståelser

Det kan lett oppstå misforståelser og konflikter i en inkassoprosess om man ikke er tydelig på kostnadene som oppstår. En kan faktisk få inkasso selv om hovedstol er 0,- kroner.

Du trenger ikke å ha fått inkassoregningen før du er pliktig å betale. Mange misforstår betydningen av et inkassovarsel og tror at så lenge de betaler hovedstol før de får betalingsoppfordring så er det greit. Det stemmer ikke. Plikten til å dekke inn inkassosalær inntrer når betalingsfristen i inkassovarselet er utløpt. Det er med andre ord ikke det å motta betalingsoppfordringen som utløser betalingsplikten.

Ingen liker å betale purregebyr eller forsinkelsesrenter, men det er lovmessige krav og kreditor kan sende manglende betaling av disse til inkasso selv om hovedstol er betalt innen inkassofristen. Intrum anbefaler bedrifter å være varsomme med slik praksis da det fort skaper misnøye hos kunden og konflikt.

Les også: Slik håndterer du tvister ved inkasso.

 

Inkassosalær

For folk flest kan det virke som at inkassobyråene selv bestemmer hvor mye de skal ta i inkassosalær i hver enkelt inkassosak – slik er det ikke.

Hvordan beregnes inkassosalær?

Inkassosalær blir regulert i forskrift til inkassoloven og beregnes etter en trappetrinnsmodell ut i fra beløpet på hovedstolen (det opprinnelige kravet). og en totrinnsmodell som kalles for lett og tungt salær eller lette og tunge krav.

Lett salær: En betalingsoppfordring som kan ha gått over fristen i inntil 28 dager.
Tungt salær: Fristen på en betalingsoppfordring har gått over tiden med mer enn 28 dager.

Dersom om den som skylder penger betaler innen fristen på første inkassovarsel, skal vedkommende ikke betale vederlag til inkassobyrået.

Det er viktig å være klar over at inkassosalær kun er til dekning av omkostninger, og at det er vanlig at inkassobyråer i tillegg tar en prosentandel av det skyldte beløpet som betaling for innkrevingsjobben.

Hvor stort kan salæret bli?

Inkassobyråer bruker standardiserte maks-satser fra myndighetene for hvor store gebyrer som kan ilegges den som skylder penger.

Størrelsen på salæret øker proporsjonalt med beløpet som kunden skylder. I tillegg blir salæret enda større i det som kalles «tunge» saker.

Når forsvinner retten til å ta inkassosalær?

Retten til å legge på inkassosalær forsvinner hvis det er gjort formelle feil i inkassoprosessen eller hvis mottakeren har motsatt seg kravet. Hvis den som skylder penger ikke er enig i kravet må saken gjennom forliksrådet før den eventuelt kan gjenopptas.

Vil du vite mer om tjenestene våre innen inkasso? Sjekk hvilken løsning som passer best for deg

Rettsgebyr

Klikk her for rettsgebyret per 01.01.2021.

Når betaler man rettsgebyr?

Man kan måtte betale flere rettsgebyr. For eksempel hvis du tar saken til forliksrådet må man betale et forskudd på kr 1378, som du kan få tilbake dersom den som skylder penger dømmes til å betale rettsomkostningene. Noen inkassobyråer legger ut dette for deg, fram til forliksrådet beslutter hvem som har ansvaret for å betale

Hva er rettsgebyr?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales for rettslige prosesser. Det er altså ikke egentlig en del av selve inkassoprosessen, men et behandlingsgebyr som må betales av den som går til sak, eller av den som anker en rettsavgjørelse. Det kan for eksempel være kostnader i forbindelse med utleggsbegjæring, konkursvarsel eller forliksrådet.

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrente er en rente du kan kreve om kundene dine ikke betaler til avtalt tid. I følge forsinkelsesrenteloven kan du beregne renter på fordringen fra dagen etter forfall hvis du har oppgitt forfallsdato på fakturaen. Er ikke forfallsdato avtalt, kan du kreve rente tidligst 30 dager etter fakturadatoen.

Sats for forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli. Renten skal være Norges Banks styringsrente pluss minst 8 prosentpoeng.

Fra 1. januar 2021 er forsinkelsesrenten 8%.
Du kan beregne forsinkelsesrenten ved å bruke denne kalkulatoren.

B2B-renten kan være høyere

Når kunden er næringsdrivende kan du avtale og kreve en høyere rentesats.

Dette må være avtalt på forhånd. Typisk vil en ha dette med i leveringsbetingelsene eller som del av en kontrakt. Rentesatsen må oppgis både i avalen og på fakturaen du sender ut.

Hvis du ikke har avtalt særskilt forsinkelsesrente kan du maksimalt kreve den satsen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Forsinkelsesrente i forbrukerforhold

Du har ikke lov å avtale eller kreve mer rente enn den fastsatte satsen om skyldner er en privatperson.

Purregebyr

Purregebyr er en kostnad som tillegges et krav som er forfalt til betaling. En bedrift kan maksimalt sende ut 2 purringer med gebyr. Eventuelt 1 purring og 1 inkassovarsel.

Satser

 • Purregebyret kan maksimalt være på 1/10 av inkassosatsen. Denne fastsettes hvert år i Forskrift til inkassoloven.
 • Pr. 01.10.2020 er maksimalt purregebyr 35 kr.

Purregebyr og merverdiavgift

Det skal ikke beregnes merverdiavgift av purregebyrene.

Krav til purring

Etter forfall er det opp til deg hvor lenge du vil vente med å purre på innbetalingen, men Intrum anbefaler å starte raskt. Gjeld er ferskvare og jo fortere du starter med å innfordre den jo mer sannsynlig er det at du får betalt.

Men skal du kreve gebyr på purringen må følgende krav være oppfylt:

 • Minst 14 dager siden forfall
 • Purringen skal være skriftlig. Det kan benyttes epost eller meldinger i portal type nettbank eller innlogget kundesystem
 • Det må være en betalingsfrist på 14 dager
 • Det må fremkomme hva kravet gjelder. Fakturanummer holder.
 • Størrelse på purregebyr
 • Størrelse på renter /rentesats
 • Det bør også fremkomme at kravet vil bli sendt til inkasso om du planlegger det som neste steg.

Les mer om inkassoprosessen.

Vil du få bedre kontroll på økonomien i bedriften?